MKG
MFG
MKM
MFC
KVO
KVS
가반형| 중속용 기어 감속식
동기 회전수
주파수
50Hz
60Hz
4P Motor
300
360
6P Motor
200
240● 3개 프로펠라 1단이 표준이다.
● A 치수는 모타카바에 의해 약간다르다.
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

Copyright(C) pumpia All Right Reserved .